ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Algemene Voorwaarden EDEN BEAUTY SECRETS / EDEN LASH & BROW

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Eden Lash & Brow en een cliënt waarop Eden Lash & Brow deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN
Eden Lash & Brow zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Eden Lash & Brow zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Eden Lash & Brow melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Eden Lash & Brow het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak komt, mag Eden Lash & Brow de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wij verzoeken u om op tijd op uw afspraak te verschijnen om teleurstellingen te voorkomen, wij werken met een heel strak schema. In het geval van een behandeling met een aanbetaling wordt de aanbetaling niet geretourneerd bij te laat afzeggen of het niet verschijnen op de afspraak (no-show).
Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Eden Lash & Brow.

4. BETALING
Eden Lash & Brow vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Afspraken waarbij een aanbetaling van toepassing is worden via iDeal betaald bij het online boeken, of per pin/contant bij boeken aan de balie in de salon. Het overige bedrag van de behandeling wordt direct na de afspraak voldaan per pin of contant.
Behandelingen die door u zijn betaald worden niet terugbetaald. Behandelingen kunnen ook niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.
Kadobonnen/VIP cards zijn geldig tot de datum die erop vermeld is of tot 1 jaar na aankoop. Indien er door omstandigheden bij Eden geen gebruik kan worden gemaakt van een geldige kadobon/VIP card voor een beautybehandeling, heeft de client twee keuzes: oftewel het openstaande saldo gebruiken voor de aankoop van producten bij Eden, oftewel 50% van het openstaande saldo van de kadobon/VIP card geretourneerd krijgen in geld.
Make-up en verzorgingsproducten kunnen binnen 8 dagen worden geruild, mits ongebruikt en in de originele verpakking. Kleding, accessoires en sieraden kunnen binnen 8 dagen worden geruild, mits ongebruikt en ongedragen, en met een aangehecht prijskaartje. Er wordt geen garantie gegeven op ritsen, knopen, glitters, steentjes en kraaltjes.

5. PERSONEEL IN DE SALON
Eden Lash & Brow heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Eden Lash & Brow dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht.

6. PERSOONSGEGEVENS, PRIVACY EN PUBLICATIE
De cliënt voorziet Eden Lash & Brow vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Eden Lash & Brow aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Eden Lash & Brow neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier. Eden Lash & Brow behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook de Privacyverklaring hieronder.

7. GEHEIMHOUDING
Eden Lash & Brow is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Eden Lash & Brow verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Eden Lash & Brow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eden Lash & Brow is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Eden Lash & Brow is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon. Dieren en kinderen tot 12 jaar worden niet in de salon toegelaten in verband met veiligheid en hygiene.
Eden Lash & Brow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit een behandeling door bedrijven en /of personen die niet in dienst zijn van Eden Lash & Brow, maar voor eigen rekening en risico een werkruimte bij Eden Lash & Brow tot hun beschikking hebben om zelfstandig klanten te behandelen. Betaling van de behandeling geschiedt rechtstreeks aan deze behandelaars, tevens kunt u zich bij aanspraak op garantie of klachten rechtstreeks tot deze behandelaars wenden. Eden Lash & Brow fungeert slechts als tussenpersoon en stelt haar online agenda en werkruimte aan deze behandelaars ter beschikking.

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL
Eden Lash & Brow heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Eden Lash & Brow meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden inclusief foto’s aan Eden Lash & Brow. Eden Lash & Brow moet de klager binnen vijf dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Eden Lash & Brow de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Eden Lash & Brow het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Eden Lash & Brow en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Specifiek artikel
13. BEHANDELINGEN
Eden Lash & Brow is niet aansprakelijk voor schade aan de natuurlijke wimpers of wenkbrauwen ontstaan door extensions, tenzij deze aantoonbaar is ontstaan door een fout van Eden Lash & Brow. Eden Lash & Brow verstrekt iedere klant nazorginstructies waar de klant zich aan dient te houden. Bij allergische reacties op de lijm of gebruiksproducten zal Eden Lash & Brow de extensions zo spoedig mogelijk verwijderen. Een allergische reactie geeft geen recht op geld retour. Indien de klant dit wenst, zal Eden Lash & Brow gratis een allergietest uitvoeren zodat bij een vervolgafspraak het betreffende component dat een allergische reactie heeft opgewekt vermeden kan worden.
Na een wimperextensionbehandeling geldt een garantie tot 5 dagen waarin Eden Lash & Brow gratis de uitgevallen extensions zal vervangen voor nieuwe extensions, mits dit een aantal van 5 uitgevallen extensions per dag overschrijdt, de klant op de afspraak is verschenen zonder oogmake-up en de uitgevallen extensions niet te wijten zijn aan handelingen van de klant in strijd met de verstrekte nazorginstructies. De garantieafspraak dient binnen 1 week na de oorspronkelijke afspraak plaats te vinden.
Eden Lash & Brow is niet aansprakelijk indien de klant niet binnen de gewenste periode voor een vervolgafspraak terecht kan. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan zo spoedig mogelijk een vervolgbehandeling te plannen.

PRIVACYVERKLARING EDEN BEAUTY SECRETS / EDEN LASH & BROW / EDEN PRO

hierna te noemen: EDEN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die EDEN verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van EDEN, of om een andere reden persoonsgegevens aan EDEN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
EDEN
Ketelhavenplein 113
5045 NE Tilburg
KvK 54616611
www.edenbeautysecrets.com

2. Welke gegevens verwerkt EDEN en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
f ) foto’s

2.2 EDEN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en informatie over diensten en activiteiten van EDEN,
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren,
d) voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van de klant.

E-mail berichtgeving
EDEN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van EDEN. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
EDEN verwerkt en bewaart persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EDEN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt EDEN gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via EDEN kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EDEN zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop EDEN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan EDEN via info@edenbeautysecrets.com.

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.